Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým záhradkárskymi potrebami  medzi spoločnosťou mari plus, s.r.o.. (Ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou mari plus, s.r.o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

mari plus, s.r.o., IČO 49550221, so sídlom Kadnárová 108, 831 06, Bratislava 3, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I, odd. Sro, v.č. 69982/B zaoberajúca sa predajom predovšetkým záhradnej techniky a potrieb ako ďalším predajcom, tak aj spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii "Kontakty".

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

Kupujúci

Kupujúci - spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami.

Predajca záhradnej techniky a priemyselného tovaru, chémie - pri začatí obchodných vzťahov predkladá predávajúcemu doklady o svojom podnikateľskom oprávnení a o svojej právnej subjektivite (výpis z obchodného registra, kópiu živnostenského listu, osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ) a je povinný tieto údaje priebežne aktualizovať.
 Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (predajcom záhradnej techniky alebo kupujúcim s IČ), výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Individuálna zmluva s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.
 Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

V prípade, že uvedená kúpna cena produktu je nepravdivá,  či už z omylu, alebo technickej príčiny, je možné jednostranné odstúpenie od zmluvy , predávajúcim - vykonaním storna objednávky.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.abczahrada.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.abczahrada.sk 24h denne, 7 dní v týždni.

IV. Cenové kategórie

Všetky ceny sú zmluvné. Zaradenie do cenovej kategórie vykonáva predávajúci na základe bodu I. týchto VOP.
V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny.
Cenové kategórie sú určené takto:
Koncový užívateľ:

E-SHOP - zákazník nakupuje cez elektronický obchod www.abczahrada.sk

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- Prostredníctvom elektronického obchodu na www.abczahrada.sk (ďalej len "e-shop")
 - Elektronickou poštou na adrese info@abczahrada.sk
 - Osobne
 - Faxom
 - Telefonicky

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail, fax) a uviesť nasledujúce údaje:
 - Meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho
 - IČO a IČ DPH, ak je registrovaný ako platiteľ DPH
 - Kód a názov tovaru podľa cenníka
 - Jednotkovú cenu
 - Spôsob odberu a dopravy
 - Dodaciu adresu
 - Podpis osoby oprávnenej objednávať tovar
 - Všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité

VI. Odstúpenie od zmluvy

A) Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri vrátení tovaru účtovať storno poplatok v prípade ak:
 a/ nebude dodržané ukončenie vzájomného plnenia
 b/ ak pri vrátení tovaru vzniknú nevyhnutné náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začne plynúť prevzatím tovaru alebo uzavretím zmluvy, avšak iba za podmienky, že predávajúci kupujúceho riadne o jeho práve na odstúpenie od zmluvy informoval. Ak predávajúci kupujúceho informoval až dodatočne, lehota začína plynúť odo dňa, kedy si predávajúci dodatočne splnil svoju informačnú povinnosť. Lehota na odstúpenie od zmluvy však uplynie najneskôr po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

B) Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ
 V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (Osobných údajov v zmysle § 4 písm. A) zákona 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov).

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Ministerstvo hospodárstva SR - Ochrana spotrebiteľa:
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

Zoznam registrovaných európskych centier: 

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

VII. Platobné podmienky

a) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

VIII. Dodacie podmienky

Zasielanie prepravnou službou - SR: Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou SDS alebo Slovenskou  poštou. Podmienkou je objednávka prijatá do 18:00. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek do SR do 2 až 4 dní. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

V prípade objednávok tovaru na splátky, je tovar expedovaný v deň potvrdenia o akceptácii úveru a doručenia dokladov. V prípade objednávok tovaru s platbou prevodným príkazom je tovar expedovaný až po pripísaní platby na účet mari plus, s.r.o. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.03.2010 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť mari plus, s.r.o. schválil Horváth Andrej , konateľ
Vypracované v súlade s občianskym zák. č 40/1964 Zb. § 619-627 a zák. č 634/1992, oba v znení noviel.

Formulár na odstúpenie od zmluvy:

odstupenie-od-zmluvy.pdf

Dodanie a doprava

Ako objednať tovar, ktorý ste našli v našom e-shope

 • vyberte tovar, ktorý si chcete kúpiť a vložte ho do nákupného košíka
 • v prípade záujmu zmeňte počet kliknutím na ikonu s počtom kusov
 • ak chcete tovar záväzne objednať, je potrebné pravdivo vyplniť svoje osobné údaje
 • vyberte spôsob odberu, alebo dopravy tovaru
 • potvrdťe celkovú sumu a odošlite objednávku

Spôsoby odberu a doručenia

 • Slovenskou poštou formou dobierky
 • Kuriérskou spoločnosťou SDS

Ceny dobierky poštou:

 • do 1 kg: 4,90 eur
 • do 5 kg: 6,90 eur
 • do 10 kg: 8,99 eur
VáhaCena dopravy
do 1 kg4,90 eur
do 5 kg6,90 eur
do 10 kg8,99 eur

Cena dobierky kuriérom:

VáhaCena dopravy
do 5 kg5,99 eur
do 10 kg6,66 eur
do 20 kg7,17 eur
do 30 kg9,90 eur
do 40 kg13,25 eur
do 50 kg16,38 eur
do 60 kg20,30 eur
do 80 kg26,63 eur
do 100 kg31,36 eur
do 150 kg48,44 eur
do 200 kg57,09 eur
do 250 kg65,08 eur
do 300 kg76,91 eur
do 350 kg90,55 eur
do 400 kg100,32 eur
do 500 kg118,09 eur

Doprava v Bratislave a okolí: Svätý Jur, Vajnory, Čierna Voda,  rohože, rákosy, pletivá, fúriky, kompostéry, substráty, trávnikové hnojivá dopravné 15,00 eur

Dostupnosť tovaru

 • tovar označený: dostupný je dostupný do 48 hodín
 • tovar označený: dostupný do 3 a viac dní , vieme odoslať v tomto časovom limite

V prípade, že Váš tovar nevieme v časovom limite dodať, určite Vás upozorníme na túto skutočnosť e-mailom. Tovar objednaný na osobný odber prosíme vyzdvihujte až po zaslaní e-mailu s oznamom: tovar pripravený k odberu.

Ceny tovaru v e-shope sa môžu odlišovať od cien v kamennej predajni.